Łódzkie Pomaga II edycja

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy realizuje projekt pn. „Łódzkie pomaga” – II edycja

Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka tj. ochrona życia pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy poprzez ograniczenie skutków COVID-19.

Planowanymi efektem jest zakup sprzętu i wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy.

Termin realizacji grantu od dnia 01.01.2021r. do dnia 14.05.2021r.

Dofinansowanie grantu dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy wynosi 93.691,29 zł.

Skip to content